Riaditeľstvo ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica oznamuje rodičom a žiakom školy že 

individuálne vyučovanie pokračuje od 8.3.2021 pre žiakov, ktorí sú vo veku 1.stupňa ZŠ 

(1-4 ročník).

    Podmienkou je pretestovanie jedného zákonného zástupcu žiaka. Počas víkendu budú  

    zriadené dve MOM (Orlovňa, ZUŠ), kde sa budú môcť rodičia aj zamestnanci prihlásiť 

    pomocou webovej aplikácie. MOM budú otvorené od 09:00 - 18:00 hod s obedňajšou  

    prestávkou od 13:00 - 14:00. 

    Žiak predloží čestné prehlásenie o bezinfekčnosti jedného z rodičov, nie 

    staršie ako 7 dní triednemu učiteľovi.

 

Čestné vyhlásenie na stiahnutie TU