Úhrada nákladov spojených so štúdiom platné od 1.septembra 2019

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Dr. Janka Blaha Skalica na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Skalici č. 125/2019 o zmene č. 1/2019 VZN Mesta Skalica č. 2/2014 schválilo výšku príspevkov rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach podľa §49 ods. 5 zákona č. 245/2008 s platnosťou od 1. septembra 2019.

Základná umelecká škola Dr. Janka Blaha Skalica, Kráľovská 16, 90901 Skalica

Výška školného od 1. septembra 2019

Školné hudobný odbor mesačne polročne
prípravné štúdium   5 € 25 €
individuálne vyučovanie   7 € 35 €
individuálne vyučovanie, druhý hlavný nástroj 14 € 70 €
štúdium pre dospelých  40 € 200 €
Školné výtvarný odbor mesačne polročne
prípravné štúdium   6 € 30 €
skupinové vyučovanie   7,50 € 37,50 €
skupinové vyučovanie, druhý odbor 10 € 50 €
štúdium pre dospelých  33 € 165 €
Školné tanečný odbor mesačne polročne
prípravné štúdium   5,50 € 27,50 €
skupinové vyučovanie   7 € 35 €
skupinové vyučovanie, druhý odbor 10 € 50 €
štúdium pre dospelých   30 € 150 €
Školné lit.-dramatický odbor mesačne polročne
prípravné štúdium   5,50 € 27,50 €
skupinové vyučovanie   7 € 35 €
skupinové vyučovanie, druhý odbor 10 € 50 €

Školská rada má jedenásť členov podľa zákona  č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z.. 

Členovia Rady školy pri ZUŠ Skalica

pedagogický zástupca:
1. Mikúš Marián DiS.art.
2. Mgr. Kunáková Mária 
 
nepedagogický zástupca:
3. Tomaško Pavel    
 
zriaďovateľ:
4. Bc. Ľubica Bučková 
5. MUDr. Peter Košík
6. Erik Rangl 
7. Ing. Rudolf Šantavý
 
rodič:
8. MUDr. Horský Ivo
9. Ing. Dušan Lašák
10.Ján Lašák
11.Ing. Miriam Límová    

 

Vzniku hudobného školstva v Skalici predchádzala bohatá tradícia hudobného života v minulosti. Kronika mesta uvádza, že už začiatkom 17. storočia pôsobili v Skalici hudobníci z blízkeho okolia. Tu je treba pripomenúť vynikajúceho hudobníka a skladateľa Paulína Bajana, ktorého učiteľom bol skalický organista Vavrinec Ištvanský. V 2. polovici 19. storočia pôsobil v Skalici hudobník Hynek Kohout. Z historických prameňov mesta Skalice sa dozvedáme o prvých pokusoch systematickej výučby hudby a spevu na školách. V Skalici to bolo u Františkánov, ktorí mali od r. 1627 strednú školu pre výchovu kňazského dorastu. Jezuiti, ktorí prišli do Skalice v r. 1660, založili už v r. 1665 strednú školu – Gymnázium, kde hudba a spev tvorili základnú výchovnú náplň. Gymnázium bolo jedným z miest, kde sa vyučovalo hudbe a spevu. Po veľkom požiari v Skalici v r. 1729 pri výstavbe novej budovy Gymnázia postavili tiež novú budovu pre hudobnú školu (aedifícium musicórum). Učiteľmi hudby boli predovšetkým regenschori a organisti jezuitského kostola, ktorí okrem vyučovania pripravovali a viedli hudobné produkcie na kostolnom chóre.

Pedagogickí zamestnanci podľa odborov
   
Hudobný odbor :  
MgA. Magdaléna Benešová klavír, organ
Roman Blaha - zást. riaditeľa klavír, korepetícia
Mgr. Miroslav Buzrla kontrabas, korepetícia
Lenka Derdová - MD spev
Lubomír Graffe husle
Marek Gula - riadieľ ZUŠ trúbka, zobcová flauta
Mgr. Pavol Ivičič HN, akordeon, korepetícia
Mgr. Katarína Janíková PhD - MD spev
Emília Kabzániová spev
Roman Kristiník gitara, violončelo
Mgr. Mária Kunáková HN, klavír
Šarlota Kostolná gitara
Marián Mikúš klavír, korepetícia
Magdalena Múčková cimbal
Jozef Nejedlík – zást. riad. klarinet ,zobcová flauta, saxofón, flauta
Milada ŇukovičováDiS.art klavír
Mgr. Ján Pavlík gitara
Jaromír Pirkl keyboard, klavír, spev
Lukáš Prajka DiS. pozauna, baskrídlovka, zobcová flauta, bicie
Eva Rybárová klavír
Miloslav Slezák klavír
Bc. Sabína Šindarová spev
Miroslav Štefík klarinet, zobcová flauta, flauta, saxofón
Renáta Tomanová gitara
Michal Uhříček husle
Mgr. Katarína Vaculková HN, keyboard, klavír
Ľubomír Vávrovič keyboard
Lucia Vrátilová spev
   
Výtvarný odbor :  
Mgr. Jana Hotařová  
MgA. Lucia Regásková  
Bohumila Matulová  
Peter Pollák  
Lenka Vaculková  
   
Tanečný odbor :  
Mgr. Antónia Chaloupková ľudový tanec
Mgr. Sandra Michálková moderný tanec
Bc. Dominika Hádlíková moderný tanec
Dávid Sprušanský spoločenský tanec
Mgr. Radovan Timko ľudový tanec
Petr Vrátil muzikál, muzikálový tanec
   
Literárno - dramatický odbor :  
Mgr. Jana Kutalová dramatická príprava, prednes