Školská rada má jedenásť členov podľa zákona  č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z.. 

Členovia Rady školy pri ZUŠ Skalica

pedagogický zástupca:
1. Mikúš Marián DiS.art.
2. Mgr. Kunáková Mária 
 
nepedagogický zástupca:
3. Tomaško Pavel    
 
zriaďovateľ:
4. Bc. Ľubica Bučková 
5. MUDr. Peter Košík
6. Erik Rangl 
7. Ing. Rudolf Šantavý
 
rodič:
8. MUDr. Horský Ivo
9. Ing. Dušan Lašák
10.Ján Lašák
11.Ing. Miriam Límová    

 

Počet návštev článkov
56164