Úhrada nákladov spojených so štúdiom platné od 1.septembra 2019

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Dr. Janka Blaha Skalica na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Skalici č. 125/2019 o zmene č. 1/2019 VZN Mesta Skalica č. 2/2014 schválilo výšku príspevkov rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach podľa §49 ods. 5 zákona č. 245/2008 s platnosťou od 1. septembra 2019.

Základná umelecká škola Dr. Janka Blaha Skalica, Kráľovská 16, 90901 Skalica

Výška školného od 1. septembra 2019

Školné hudobný odbor mesačne polročne
prípravné štúdium   5 € 25 €
individuálne vyučovanie   7 € 35 €
individuálne vyučovanie, druhý hlavný nástroj 14 € 70 €
štúdium pre dospelých  40 € 200 €
Školné výtvarný odbor mesačne polročne
prípravné štúdium   6 € 30 €
skupinové vyučovanie   7,50 € 37,50 €
skupinové vyučovanie, druhý odbor 10 € 50 €
štúdium pre dospelých  33 € 165 €
Školné tanečný odbor mesačne polročne
prípravné štúdium   5,50 € 27,50 €
skupinové vyučovanie   7 € 35 €
skupinové vyučovanie, druhý odbor 10 € 50 €
štúdium pre dospelých   30 € 150 €
Školné lit.-dramatický odbor mesačne polročne
prípravné štúdium   5,50 € 27,50 €
skupinové vyučovanie   7 € 35 €
skupinové vyučovanie, druhý odbor 10 € 50 €